1. Algemene bepalingen

 

1.1

Dit zijn de Algemene Voorwaarden Bedzzz Bedden BV

Postadres: Bedzzz Bedden, Maasambacht 7, 2676 AW Maasdijk

Email: info@bedzzzbedden.nl

 

1.2 

Bedzzz Bedden B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel den Haag onder nummer 68809654. Via de website van Bedzzzbedden.nl kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

 

 1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Bedzzzbedden.nl en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Bedzzzbedden.nl(hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

 

2. Koopovereenkomst 

2.1

a. Offertes en aanbiedingen van Bedzzzbedden.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Bedzzzbedden.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Bedzzzbedden.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Bedzzzbedden.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. 

b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Bedzzzbedden.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

 

2.2

Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door Bedzzzbedden.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Bedzzzbedden.nl.

 

2.3

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

 

2.4

 Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product; 

• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen; 

• De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken; 

• De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen; 

• De koper kan in het winkelwagen scherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken; 

• “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven; 

• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten; 

• De koper gaat over tot bestelling door op de knop op “verder” te klikken; 

• De iDEAL betaling wordt in gang gezet; 

• Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

 

3. Prijzen 

3.1

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten. Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd en gemonteerd. Linnenkasten worden alleen tegen een vergoeding gemonteerd. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

 

3.2 

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. 

 

4. Levering

a.  Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Bedzzbedden.nl niet in verzuim. Bedzzbedden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Bedzzbedden.nl de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Bedzzbedden.nl de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

 

5. Bezorging

5.1

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Bedzzzbedden.nl Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant. 

 

 5.2

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Bedzzzbedden.nl bezorgt de goederen via een externe transporteur : Montrieurs. Bedzzzbedden.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Boxsprings/linnenkasten/kasten zullen niet door Bedzzbedden.nl/Montrieurs worden gemonteerd. Tenzij anders met Bedzzzbedden.nl is overeengekomen. 

 

 5.3

Bedzzzbedden.nl /Montrieurs bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch/per mail afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.

 

5.4

Indien de klant op het met Bedzzzbedden.nl /Montrieurs overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Bedzzzbedden.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering extra bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt het beleid van de pakketdienst opgevolgd. 

 

5.5

 De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

 

5.6

Door middel van ondertekening van de afleverbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

 

6. Betaling

6.1

Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL. Bij slaapkamerartikelen boven de € 500,- wordt een aanbetaling van 25% gevraagd. Bij bedragen onder € 500,- wordt een aanbetaling van 100% gevraagd. Goederen die door een pakketdienst bezorgd worden dienen volledig via iDEAL bij bestelling te worden voldaan. 

 

6.2

Het restant bedrag dient te worden voldaan bij levering van de goederen. De factuur kan voldaan worden middels een overboeking vooraf, contant, of per pin transactie bij de bezorgers. 

Indien de koper het restantbedrag niet betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Bedzzzbedden.nl  verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Bedzzzbedden.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

6.4

Bij een niet tijdige betaling door de koper is Bedzzzbedden.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

 

6.5

De eigendom van door Bedzzzbedden.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Bedzzzbedden.nl is verschuldigd heeft voldaan. Het risico te zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

 

7. Garanties

7.1

Bedzzzbedden.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen contact met u opnemen om het gebrek te komen beoordelen.

 

7.2

Al de producten uit het assortiment van Bedzzzbedden.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten.

Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk op te vragen. 

 

7.3

 Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden: 

a. Ten aanzien van normale slijtage. 

b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. 

c. Bij onoordeelkundig gebruik. 

d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid. 

e. Bij invloeden van buitenaf (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.). 

f. Wanneer het product niet meer in de originele staat is

 

 7.4

De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en dient Bedzzzbedden.nl uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Gebreken die na 2 werkdagen worden gereclameerd worden ten aller tijden eerst beoordeelt door Bedzzzbedden.nl

 

8. Ontbinding en retournering

8.1

Annulering van de order is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. Uitzonderingen hierop zie punt 8.2. Annulering dient schriftelijk aan Bedzzz bedden  te worden gemeld. De goederen dienen z.s.m. aan Bedzzz bedden te worden geretourneerd. Alleen artikelen onbeschadigd en in originele onuitgepakte verpakking worden geaccepteerd. 

Op speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat gemaakte producten is geen retour mogelijk.  Dit geldt voor alle matrassen, boxsprings, bedden en lattenbodems. Annulering van de order na ontvangst van de orderbevestiging is alleen mogelijk voordat de goederen zijn geleverd. Wij rekenen hiervoor 30% annuleringskosten . Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Bedzzzbedden te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. 

 

8.2 

Uit hygiënisch oogpunt nemen wij de volgende artikelen niet retour : dekbedden, hoofdkussen, hoeslakens, moltons. 

 

 

9. Overmacht

In geval van overmacht is Bedzzzbedden.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Klachten en Reparaties

10.1

Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail bij Bedzzzbedden.nl bekend maken. Indien de koper na ingebruikname bij een defect gebruik willen maken van de servicedienst van Bedzzzbedden.nl zal dit op voorwaarden geschieden welke Bedzzzbedden.nl eerst met de consument zal overleggen.

 

 10.2

 Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Bedzzzbedden.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Bedzzzbedden.nl aan de koper doorberekend.